کندانسینگ یونیت

5
Untitled
کندانسینگ یونیت سری ACUF
 • کمپرسورهای Semi-Hermetic Reciprocating
 • مبرد R22
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از۱۱ تا ۱۱۹ تن تبرید
92
Untitled
کندانسیسنگ یونیت سری ACUS
 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R22 یا R407c
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۵ تا ۱۰۷ تن تبرید
5
Untitled
کندانسیسنگ یونیت سری ACUV-D
 • کمپرسورهای Semi-Hermetic Reciprocating
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۸ تا ۱۴۷ تن تبرید
5
Untitled
کندانسیسنگ یونیت سری ACUV-N
 • کمپرسورهای Semi-Hermetic Screw
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۱۰۰ تا ۳۳۵ تن تبرید
92
5
کندانسیسنگ یونیت سری ACUV-S
 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۷ تا ۱۳۶ تن تبرید