چيلرهاي آبي و هواخنك

Untitled-1
chiler1
چیلرهوایی سری ACMR
 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R410a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۸ تا ۲۸۰ تن تبرید
Untitled-1
chiler2
چیلرهوایی سری APCL
 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R22
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۵ تا ۹۰ تن تبرید
2
untitled
چیلرهوایی سری APCD-S
 • کمپرسورهای Semi-Hermetic Reciprocating
 • مبرد R22
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۴ تا ۳۸۶ تن تبرید
2
chiler4
چیلرهوایی سری APCN-S
 • کمپرسورهای Compact Screw
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۵۰ تا ۴۳۵ تن تبرید
2
chiler5
چیلرهوایی سری APCX
 • کمپرسورهای Semi-Hermetic Reciprocating
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۳۰ تا ۲۴۴ تن تبرید
3
untitled
چیلرهوایی سری APCY-S
 • کمپرسورهای Compact Screw
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۵۰ تا ۴۵۵ تن تبرید
2
wpcd-series-r22-25tr-to-415tr-1
چیلرهوایی سری WPCD
 • کمپرسورهای Semi-Hermetic Reciprocating
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۲۵ تا ۴۱۵ تن تبرید