هيترهاي كانالي و يونيت هيترهای الكتريكي

duct_small
هیترهای کانالی

هیترهای کانالی جهت تامین دمای دقیق در فضای تهویه شونده مورد استفاده قرار می گیرد

unit
یونیت هیترهای الکتریکی

از این تجهیزجهت  تامین هوای گرم جهت سالن های ورزشی، سوله های صنعتی ،مرغداریها، استخر و دیگر امکان مشابه استفاده می شود