پكيج يونيت هاي مجزا و يكپارچه

7-1
1
پکیج هوایی سری APMR
 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R410a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۵ تا ۳۰ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی CFM 1670 ~ 10500
8
Untitled
پکیج هوایی سری PACF
 • کمپرسورهای Semi-Hermetic Reciprocating
 • مبرد R22
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۱۱ تا ۱۲۳ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی CFM 4500 ~ 33500
7-1
2
پکیج هوایی سری PACL
 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R22
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۴ تا ۲۷٫۵ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی CFM 10500 ~ ۱۶۷۰
9
3
پکیج هوایی سری PACM-S
 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R22
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۴ تا ۳۱ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی CFM 1620 ~ ۳۳۵۰
9
4
پکیج هوایی سری PACS
 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R22 یا R407c
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۵ تا ۱۱۰ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی CFM 2000 ~ 3350
9
4
پکیج هوایی سری PACU
 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R22 یا R407c
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۲ تا ۶ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی CFM 2200 ~ ۸۵۰
8
5
پکیج هوایی سری PACV-D
 • کمپرسورهای Semi-Hermetic Reciprocating
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۸ تا ۱۳۸ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی CFM 3000 ~ 40000
92
6
پکیج هوایی سری PACV-S
 • کمپرسورهای Hermetic Scroll
 • مبرد R134a
 • ظرفیت سرمایشی واقعی از ۷ تا ۱۳۷ تن تبرید
 • ظرفیت هوادهی CFM 3000 ~ 40000