دستگاه هاي رطوبت زن و رطوبت گير

2
رطوبت زن سری HEF-4
 • ظرفیت هوادهی (m3/hr 2000˜ ۱۰۰۰۰)
 • میزان رطوبت زنی (Kg/hr 6˜ ۳۰)
3
رطوبت زن سری HEF-5
 • ظرفیت هوادهی (m3/hr 5000˜ ۴۵۰۰۰)
 • ظرفیت سرمایشی (Kcal/hr 4300˜ ۳۸۹۰۰)
 • خروجی هوا به صورت افقی یا عمودی
1
رطوبت گیر سری DFRA
 • ظرفیت هوادهی (m3/hr 450˜ ۲۴۰۰۰)
 • میزان رطوبت گیری (Kg/hr 3˜ ۱۶۱٫۲)
PIC
رطوبت گیر سری DFRD و DFRB
 • ظرفیت هوادهی (m3/hr 140˜ ۷۰۰)
 • میزان رطوبت گیری (Kg/hr 0.6˜ ۴٫۲)
3
رطوبت گیر سری DFRC
 • ظرفیت هوادهی (m3/hr 1200˜ ۱۵۰۰۰)
 • میزان رطوبت گیری (Kg/hr 9.1˜ ۱۰۶٫۲)
 • جهت نصب در فضاهای خارجی (Out door)